Dopravně urbanistické řešení lokality Na Valech, Jaroměř

Lokalita: Jaroměř
Typologický druh stavby:  Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Investor: Město Jaroměř
Projektant: ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Dokumenty: Situační výkres širších vztahů
Celkový situační výkres
Koordinační situační výkres
Katastrální situační výkres
Dopravní situace stavby
Situace dopravního napojení
Sadové úpravy
Altán
Protihlukový val
Řezy komunikacemi
Vizualizace navrženého řešení

Urbanistická koncepce území vychází z požadavku na revitalizaci oblasti a jejího začlenění zpět do městského organismu a dopravní struktury v návaznosti na nově budovanou pasáž.