Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové

Lokalita: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Typologický druh stavby:  Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Pavel Zadrobílek
Autor: Ing. arch. Alexander Pur
Investor: Statutární město Hradec Králové
Dodavatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Projektant: JIKA - CZ s.r.o.
Dokumenty: Situace širších vztahů
Koordinační situace stavby 1. NP
Koordinační situace stavby 2. NP
Půdorys 1. NP - východ
Půdorys 1. NP výřez garáže - východ
Půdorys 1. NP - západ
Půdorys 1. NP výřez garáže - západ
Půdorys 2. NP - východ
Půdorys 2. NP - západ
Řez V2-V2 - východ
Řez V4-V4 - východ
Řez Z1-Z1 - západ
Napojení hydroizolace
Provedení hydroizolace
Stěnový prostup hydroizolací
Detail koutového spoje
Detail ukončení hydroizolace
Detail ukončení hydroizolace
Detail etapového spoje
Detail podlahové dilatace
Řez Z4-Z4 - západ
Detail obvodové stěny garáže
Detail objektové dilatace u stávajícího objektu
Detail ukončení pochozí plochy u zábradlí

Původní idea prostorového města je v projektu Regenerace Benešovy třídy nejen zachována, ale dokonce rehabilitována. Díky soudobému vyspělému stavebnictví projekt dokázal účelněji využít plochy v obou výškových úrovních. Byl zrušen stávající komplikovaný systém ramp a schodišť, spodní úroveň veřejných prostranství byla přestřešena železobetonovou stropní deskou čímž došlo k faktickému zvětšení veřejných ploch v obou úrovních. Po realizaci regenerace jsou tato původně těžko přístupná místa přehlednější a bezpečnější. Došlo k účelné segregaci základních typů dopravy – motorové, cyklistické a pěší – bez vytváření bariér. Díky novému konceptu veřejné zeleně, který spočívá zejména v instalaci dvou stromořadí, dvou ploch krytých zapletenými korunami stromů a v celkovém rozšíření a scelení ploch nízké zeleně, došlo ke zlepšení mikroklimatu uličního prostoru. Ke zlepšení mikroklimatu výrazně přispějí i nově navržené vodní prvky. Nové pojetí parteru přiláká do prostor Benešovy třídy zpět chodce a cyklisty a to především díky zvýšení bezpečnosti, tak i instalací nových možností k posezení a relaxaci. Tím dochází k žádoucímu oživení uličního prostoru.